Google+

Za investitore

U periodu socijalističkog društvenog poretka Preduzeće je prolazilo kroz razne oblike pravnog organizovanja, a najduže je poslovala kao jedinstvena organizaciona cjelina u sastavu Kombinata «Sodaso» Tuzla.

Dana 11.9.1991 godine Preduzeće je upisano u registar Osnovnog suda udruženog rada Tuzla, kada se iz Društvenog preduzeća transformiše u Dioničko društvo u mješovitoj svojini (broj registarskog uloška: 1-104; oznaka i broj Rješenja: U/I-1801/91).

Tadašnji naziv Preduzeća glasi: «Sodaso» Holding, Fabrika soli, dioničko društvo u  mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla (skraćena oznaka Firme: «Sodaso», DD Fabrika soli Tuzla). Dopuna djelatnosti preduzeća po osnovu obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa, registrirana je kod istog suda, dana 27.03.1992 godine (oznaka i broj Rješenja: U/I-1402/92). Dana 30.08.1993 godine kod Višeg suda u Tuzli registrovana je promjena lica ovlaštenog za zastupanje Preduzeća (oznaka i broj Rješenja : U/I-700/93).

Tom politikom je za direktora Preduzeća umjesto Ažderović Safeta, dipl.ing.teh. imenovan Muharemagić Nedim, takođe dipl. ing. tehn.Ponovna dopuna i usklađenje djelatnosti Preduzeća sa SKD izvršena je kod Kantonalnog suda u Tuzli, dana 09.09.1997 godine (oznaka i broj Rješenja U/I-2555/97).

Upis privatizacije Preduzeća, u skladu sa Zakonom, izvršen je kod Kantonalnog suda u Tuzli, dana 11.06.2002 godine (broj i datum rješenja o upisu subjekta upisa  u sudski registar (U/I-641/02; matični registarski broj: 1-104). Po tom upisu naziv Firme glasi: Dioničko društvo Solana Tuzla (skraćena oznaka Firme «Solana»d.d. Tuzla). Ovom registracijom za direktora je umjesto Muharemagić Nedima imenovan mr. Čomić Aliosman, dipl.ing.tehn.

Visina ugovorenog (upisanog) kao i uplaćenog osnovnog kapitala Preduzeća registrovana je u iznosu od 50.627,900 KM(obična dionica, serija «I», broj dionica 506.279,nominalna vrijednost jedne dionice: 100 KM).

Šifra i naziv osnovne djelatnosti Preduzeća po SKD su: 14.400 – Proizvodnja soli (za ljudsku ishranu i za industriju). Uporedo sa proizvodnjom soli obavljaju se i druge proizvodne djelatnosti kao što su:

15.870 – Proizvodnja začina i dodataka jelima,
15.890 – Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.,
24.130 – Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija,
24.420 – Proizvodnja farmaceutskih preparata,
24.510 – Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,
28.620 – Proizvodnja alata,
29.240 – Proizvodnja ostalih mašina opšte namjene, d.n.

Ostale dopunske djelatnosti Preduzeća uglavnom su iz okvira slijedećih razreda djelatnosti: 45.000, 50.000, 51.000, 52.000, 55.000, 60.000, 63.000, 70.000, 71.000, 72.000, 73.000, 74.000 i 92.000. Pored navedenog, Preduzeće je registrovano i za obavljanje vanjske trgovine prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, zatim usluga međunarodnog drumskog transporta roba i putnika, i drugih usluga koji su u vezi sa međunarodnim transportom i vanjskotrgovinskim prometom (špedicija, skladištenje, agencijske i konsignacione usluge, komisioni poslovi i dr.).

U strukturi vlasništva, radnici i građani (mali dioničari) posjeduju približno 74%, dok su privatizacijski fondovi vlasnici oko 26% kapitala.