Google+

Politika kvaliteta

CILJEVI KVALITETA I SIGURNOSTI HRANE

 • REALIZOVATI CERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA SOLANA D.D. U SKLADU SA ISO 9001:2008, HACCP-A I ISO 22000:2005;
 • U PRVOM POLUGODIŠTU GODINE IZVRŠITI PROVJERU SISTEMA KVALITETA OD STRANE UPRAVE/POSLOVODSTVA SOLANE D.D. TUZLA;
 • REALIZOVATI PLANIRANE INTERNE AUDITE;
 • PO ODLUCI UPRAVE REALIZOVATI VANREDNE INTERNE AUDITE SQ;
 • PO ODLUCI UPRAVE SOLANA D.D. TUZLA ORGANIZOVATI I REALIZOVATI EKSTERNE AUDITE DOBAVLJAČA I KUPACA;
 • IZVRŠITI MJERENJE I ANALIZU UČINKA SISTEMA KVALITETA, TE KONSTANTNO RADITI NA POBOLJŠANJU I ODRŽAVANJU SQ;
 • OSTVARITI PLANIRANU PROIZVODNJU SOLI;
 • OSTVARITI PLANIRANE NORMATIVE I UŠTEDE KOD TROŠKOVA SLANE VODE, ELEKTRIČNE ENERGIJE, TEHNOLOŠKE PARE I AMBALAŽE, UZ ADEKVATNO MJERENJE I ANALIZU UTROŠAKA;
 • REALIZOVATI PLAN ZAMJENE STALNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA I PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA UZ SAGLEDAVANJE PRIORITETA ULAGANJA;
 • OSTVARITI PLANIRANE ZADATKE U OBLASTI RAZVOJA I NOVIH INVESTICIJA;
 • OSTVARITI PLANIRANU PRODAJU SOLI I ZAČINA;
 • VRŠITI PERIODIČNE ANALIZE TRŽIŠTA, UZ OBAVEZNO MJERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA;
 • AKTIVNOSTI NA IZVRŠAVANJU PROGRAMA KADROVSKE KONSOLIDACIJE U CILJU RACIONALNIJEG KORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH RESURSA;
 • INTERNO I EKSTERNO OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH;
 • VRŠENJE ANALIZE OPASNOSTI I RIZIKA I USPOSTAVLJANJE KONTROLNOG SISTEMA KOJI JE ZASNOVAN NA PREVENTIVNIM I KOREKTIVNIM MJERAMA I NA ANALIZI GOTOVOG PROIZVODA;
 • POVEĆAN STEPEN SIGURNOSTI KRITIČNIH KONTROLNIH TAČAKA;
 • ODRŽAVANJE VISOKOG NIVOA HIGIJENE OSOBLJA, RADNIH PROSTORA I OPREME.

POLITIKA KVALITETA I SIGURNOSTI HRANE

POSLOVANJE, POSLOVNI PROCESI I PROIZVODI SOLANE D.D. TUZLA ZASNOVANI SU NA NAČELIMA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, SIGURNOSTI HRANE I PRIMJENOM DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE, A NAŠE GLAVNO OPREDJELJENJE JE: ZADOVOLJSTVO KUPACA, DOBAVLJAČA, ZAPOSLENIH I DIONIČARA.

NAŠA POLITIKA KVALITETA TEMELJI SE NA NAČELIMA:

 • KONTINUIRANO POBOLJŠANJE SISTEMA KVALITETA I ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI PROIZVODA U SVIM POSLOVNIM PROCESIMA;
 • KONTINUIRANO POBOLJŠAVANJE USLOVA RADA, TE POBOLJŠAVANJE SISTEMA KVALITETA I UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANOM PRATEĆI NOVE METODE I OPREMU ZA PROIZVODNJU PROIZVODA;
 • REALIZACIJOM REDOVNIH I PLANSKIH CILJEVA;
 • UKLJUČENJEM DOBAVLJAČA U NAŠ SISTEM I RAZVIJANJEM PARTNERSKIH ODNOSA;
 • PRAĆENJEM, MJERENJEM I STALNIM UNAPREĐIVANJEM PROCESA, SMANJUJEMO BROJ REKLAMACIJA KUPACA I DOBAVLJAČA;
 • VRŠIMO STALNU KONTROLU PROIZVODA I PROCESA U POGLEDU HIGIJENE, DOBRE PRAKSE;
 • AMBIJENT SARADNJE, POVJERENJA I PRIPADNOSTI ORGANIZACIJI ZASNIVAN JE: NA KVALITETNOM INTERNOM INFORMISANJU I UKLJUČIVANJU ZAPOSLENIH U KREIRANJE POSLOVNIH PROCESA;
 • MOTIVISANJE ZAPOSLENIH DIREKTNO JE VEZANO ZA KVALITET NAŠIH PROCESA I PROIZVODA;
 • ODRŽAVANJE VISOKOG NIVOA HIGIJENE OSOBLJA, RADNIH PROSTORA I OPREME;
 • OSIGURAVANJE PRAVOVREMENOG I PRIMJERENOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH,
 • POŠTIVANJE SVIH ZAKONSKIH ODREDBI I STRUKOVNIH PROPISA.

 

POŠTIVANJE ODREDBI POLITIKE KVALITETA I SIGURNOSTI HRANE JE OBAVEZA SVIH ZAPOSLENIKA SOLANE D.D. TUZLA .