Google+

Sistem kvalitete

Solana je potvrdu za razvoj i primjenu Sistema upravljanja kvalitetom dobila još  2003.godine od strane njemačke certifikacijske kuće DQS i domaće certifikacijske kuće BHcert Certifikat se redovno obnavlja na periodičnim auditima, te je produžen 2011. godine.(ISO 9001:2008).

Deklarisanom Politikom kvaliteta uspostavljeni su osnovni ciljevi menadžmenta i zaposlenika u cilju ispunjavanja zahtjeva i ostvarenja zadovoljstva kupaca, uz isticanje da je implementiranim integrisanim  sistemom kvaliteta osigurano:

• kupcima – zadovoljstvo i ispunjavanje zahtjeva, kvalitet, sigurnost i povoljnost,
• kvalitetnim isporučiocima – dugoročna saradnja, sigurnost,
• vlasnicima kapitala, dioničarima Solane – očuvanje uloženog kapitala i finansijski interes,
• zaposlenicima i saradnicima – sigurnost zaposlenja, uvažavanje i interes, te
• javnosti i okruženju – odgovorno djelovanje i zakonitost u radu.

Solana vrši redovno godišnje preispitivanje ciljeva kvaliteta, te objavljuje i planira ciljeve kvaliteta za svaku poslovnu godinu. Na nivou organizacije uspostavljen je i funkcioniše Sektor kvaliteta,  kao i Stručne službe za kontrolu  kvaliteta, i  Služba za osiguranje kvaliteta. Ovim su obezbjeđeni uslovi za neovisnost, objektivnost i ispomoć Upravi za efikasnije provođenje politike i ciljeva kvaliteta, održavanje i unaprjeđenje sistema kvaliteta u cjelokupnom upravljanju poslovanjem i razvojem organizacije.

Solana posjeduje i posluje u skladu sa integrisanim sistemom upravljanja  po  standardima , ISO 9001:2008, HACCP, ISO 22000, Halal i Kosher. Godišnje se planira i prati učinak Sistema kvaliteta sa stalnim poboljšanjima. Analizom učinka sistema kvaliteta evidentirani su značajni pomaci u ostvarenjima ciljeva. Posebno se izdvajaju rezultati u povećanju proizvodnje i prodaje, te tekuće likvidnosti. Evidentan je napredak u smanjenju reklamacija kupaca, povećanju zadovoljstva kupaca kao i rezultati u smanjenju gubitaka i rastura proizvoda. Učinjena su poboljšanja na planu utrošaka normiranih materijala u proizvodnji soli, začina DO-DO i drugih proizvoda na bazi soli.

Kvalitet proizvoda obezbjeđuje se kontinuiranom i konstantnom kontrolom svih inputa u proizvodnji soli, procesnom kontrolom i finalnom kontrolom gotovog upakovanog proizvoda.

Sistem kontrole kvaliteta je i organiziran na tim principima koji omogućuju kontrolu u svakom momentu i u svim njenim segmentima u toku 24-časa.